Aanmelden kind

Nieuws Het begin van een bijzondere vriendschap!
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Over ons

Nieuws Wat doet Big Brothers Big Sisters Amsterdam?
Lees verder
Wordt donateur

Privacyreglement

Big Brothers Big Sisters Amsterdam volgt ten aanzien van uw privacy de volgende richtlijnen voor donateurs, vrijwilligers, gezinnen en bezoekers (van de website). BBBSAm handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 

Het waarborgen van de privacy van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk. 
We verzamelen en gebruiken informatie om met u te communiceren over onze programma’s, dienstverlening en evenementen en leggen uw gegevens vast in een bestand. We gebruiken de website ook voor de aanmelding van kinderen/jongeren en vrijwilligers.
Big Brothers Big Sisters gebruikt alleen uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

We verzamelen en bewaren alleen informatie waarvan u op de hoogte bent of waar u ons vrijwillig van voorzien heeft. We kunnen bv. uw naam, mailadres, telefoonnummer of emailadres aan onze mailinglijst toevoegen, om u eventueel van nieuwe informatie over evenementen of onze dienstverlening te voorzien, of om u in te schrijven voor een van onze programma’s.


Onze website voorziet in links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze andere sites. We raden u aan om de privacy richtlijnen van iedere site te bekijken.


Na officiële aanmelding van vrijwilliger/kind/jongere
 
Hoe worden gegevens bewaard?
Uw gegevens worden( deels) op schrift bewaard in een dossier en digitaal. Als u wilt kunnen wij u hier mondeling een toellichting opgeven en laten zien wat wij hebben geregistreerd. Onze registratie is niet strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Indien er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat deze worden aangepast. 
 
Waarom gegevens registreren?
Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een goed begeleidingstraject te kunnen uitvoeren. De gegevens die wij krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij registreren geggevns, die veela door u zelf worden aangeleverd, en aantekeningen van correspondentie die wij gedurende het traject verzamelen. Als wij een dossier over u van een andere organisatie verkrijgen vallen die onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden xe behandeld met inachtneming van alles wat in deze wet wordt bepaald. 
Opvragen gegevens en geheimhouding

Informatie die na aanmelding bijgehouden of opgeborgen is in de dossiers zal door de organisatie aan niemand openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de betrokken persoon, behalve in de volgende gevallen:
  • Als de veiligheid van het kind in gevaar komt door het onthouden van de informatie. Daarin meegenomen verdenking van verwaarlozing van het kind, mishandeling of misbruik van een kind. De betreffende autoriteiten zullen indien noodzakelijk door BBBSAm geïnformeerd worden, wat kan leiden tot bekendmaking van vertrouwelijke informatie zonder schriftelijke toestemming.
  • Als de Big Brother of Big Sister gedagvaard wordt.
  • Als de wet het vereist.

Indien vertrouwelijke informatie door derden gevraagd wordt vanwege voogdij, of voor ieder ander geval dan een justitieel verzoek anders dan een zaak ter ”bescherming van het kind” zal BBBSAm de informatie alleen beschikbaar stellen indien daarvoor een gerechtelijk bevel ligt.


Vrijwilligers/ Bigs mogen vertrouwelijke informatie, w.o. de methodiek van de organisatie en van de binnen de organisatie betrokken personen, waaronder ouders/verzorgers, kinderen niet gebruiken voor persoonlijke doeleinden, financieel of welke andere wijze dan ook. De vrijwilligers/Bigs gaan hiermee schriftelijk akkoord.
  • Geen informatie zal gegeven worden aan personen of instellingen/organisaties buiten BBBSAm over ouders/verzorgers, kinderen of mentoren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBBSAm en de betrokkene.
  • Alle informatie wordt opgeborgen in afgesloten bureaukasten; de informatie op de computer wordt voorzien van een password en is te allen tijde vertrouwelijk.
 
Toegang tot gegevens

De gegevens die worden verzameld zijn toegankelijk voor medewerkers en personen die in opdracht van BBBSam werkzaamheden verrichten. Ze hebben toegang tot deze gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.
Door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Alle medewerkers die toegang hebben zijn op basis van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht, personen die in opdracht van BBBSAm werkzaamheden verrichten hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Bewaartermijn gegevens
BBBSAm bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt of op grond van een wettelijk voorschrift.  Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Cookiebeleid
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van deze site maken wij gebruik van 
cookies. Dit zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthoudenCookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld.


Copyright

Voor het overnemen van de inhoud en gebruik van de grafische vormgeving incl. de logo’s , op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting Big Brothers Big Sisters. BBBS is een geregistreerd handelsmerk.

Indien u nog vragen heeft over het Privacyreglement van Big Brothers Big Sisters dan kunt u een e-mail sturen naar 
info@bbbsamsterdam.nl